TeamViewer

Kontaktujte nás:  |  +420 412 583 600  |  obchod@dece.cz

Reklamační řád

Reklamační řád

Tento reklamační řád (dále jen RŘ) upravuje podmínky a průběh vyřizování reklamací, na zboží dodávané dodavatelem odběrateli na základě uzavřené kupní smlouvy (vyjma zboží, které je uvedeno v následujícím odstavci). Tento RŘ tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, uzavřené mezi dodavatelem a odběratelem, pokud není v konkrétní smlouvě specifikováno jinak. Tento RŘ může být dále po dohodě smluvních stran upraven v rámci podepsané kupní smlouvy. Jakékoli úpravy RŘ musí mít písemnou formu.
Pokud je součástí zboží dodaného dodavatelem odběrateli originální záruční list výrobce nebo distributora daného zboží, pak je odběratel povinen respektovat pokyny uvedené na daném záručním listu daného zboží. Odběratel se zavazuje dané podmínky respektovat.
 1. Odběratel je povinen zboží, dodané dodavatelem, prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, resp. po dodání. Prohlídku musí odběratel provést tak, aby zjistil všechny vady, které je možné při přiměřené odborné prohlídce zjistit.
 2. Odběratel je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit ihned dodavateli. Pokud se jedná o vady, které odběrateli zakládají právo uplatnit na tyto vady reklamaci, je odběratel povinen uplatnit tuto reklamací bez zbytečného odkladu postupem stanoveným v tomto reklamačním řádu. Vady, které existovaly v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je odběratel povinen oznámit dodavateli ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení přiměřené odborné péče.
 3. Odběratel je povinen uplatňovat reklamaci písemným (popř. faxovým nebo e-mailovým) oznámením o zjištěných vadách zboží do sídla dodavatele nebo osobně v sídle dodavatele. Oznámení musí obsahovat seznam vadného zboží. U každé položky (t.j. u každého kusu) musí být uvedeno:
  - pořadové číslo v seznamu
  - kód zboží dle prodejního dokladu nebo katalogu dodavatele
  - popis dle prodejního dokladu nebo katalogu dodavatele
  - typové označení výrobce dle štítku na zboží
  - sériové číslo pokud je na zboží uvedeno
  - číslo dokladu, kterým bylo zboží nakoupeno
  - stručný popis závady
 4. Ke každému kusu vadného zboží musí být přiložen Průvodní list vadného zboží. Na každém přepravním obalu (kartónu, bedně,...) musí být nalepena průvodní nálepka, která obsahuje následující údaje:
  - výrazné označení “reklamace”
  - obchodní jméno a adresu odběratele
  - adresu reklamačního oddělení dodavatele
  Současná adresa reklamačního oddělení je Žerotínova 378, 405 01 Děčín - Staré Město. Uvnitř každého kartónu musí být seznam obsaženého zboží (balicí list).
 5. Dodavatel přijme k reklamačnímu řízení pouze ty položky, které byly uvedeny na seznamu. Položky, které nebudou obsaženy v seznamu zašle dodavatel zpět odběrateli na jeho náklady.
 6. Při reklamaci zboží je odběratel povinen na požádání dodavatele prokázat nákup a oprávněnost reklamace následujícím způsobem:
  - u komponent prodaných volně fakturou nebo paragonem
  - u komponent prodaných v PC fakturou a dokladem obsahujícím seznam komponent zamontovaných v PC s uvedenými sériovými čísly (POWER METER nebo kompletační protokol)
  Nemůže-li odběratel prokázat oprávněnost reklamace těmito doklady, má dodavatel právo reklamaci odmítnout.
 7. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. Pokud odběratel při reklamaci nepředá pro reklamaci podstatné součásti příslušenství reklamovaného zařízení, nepřevezme dodavatel zařízení k reklamaci.
 8. Pokud odběratel nahlásí závadu, na kterou se nevztahuje záruka (např. nebyly splněny podmínky záruky, závada byla nahlášena omylem apod.), může dodavatel požadovat uhrazení nákladů, které vznikly v souvislosti s odstraňováním závady nahlášené odběratelem, v plné výši. Kalkulace servisního zásahu bude v tomto případě vycházet z platného ceníku pracovních výkonů a nákladů na dopravu.
 9. Dle zákona 367/2000SB §53 ods. 6 má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí dodávky zboží. Odstoupení je podmíněno vrácením kompletní dodávky zboží a to včetně originálních obalů. Možnost odstoupení se nevztahuje na dodávku počítačových programů, porušil-li odběratel jejich originální obal.
Odstranění vad zboží v rámci záruky
 1. V případě, že odběratel reklamuje vady zboží, na které se vztahuje záruka podle platných Záručních podmínek DeCe COMPUTERS s.r.o., provede dodavatel odstranění vady formou opravy, případně výměny vadného dílu nebo zařízení za bezvadné. Dodavatel je oprávněn dodat výměnou za vadné zboží jiné zboží s původním plně funkčně kompatibilní, ale minimálně stejných nebo lepších technických parametrů. Rozhodnutí o způsobu odstranění vady je na dodavateli.
 2. Dodavatel je povinen vyřídit reklamaci způsobem popsaným v bodě a) ve lhůtě 30ti dnů od doručení vadného zboží. Za den vyřízení se považuje den, kdy bylo zboží opravené nebo vyměněné a zákazník byl na tuto skutečnost upozorněn (telefonicky, e-mailem, atd.). Není-li dodavatel schopen dodat bezvadné zboží v uvedené lhůtě, dohodne s odběratelem náhradní řešení. Pokud k takové dohodě nedojde, je dodavatel povinen vrátit odběrateli kupní cenu zboží formou dobropisu.
 3. Uznáním reklamace zboží typu zařízení pro ukládání dat (pevný disk a ostatní zázn. media) nevzniká odběrateli nárok na náhradu škody vzniklou ztrátou dat způsobenou vadou zařízení.