TeamViewer

Kontaktujte nás:  |  +420 412 583 600  |  dece@dece.cz

Software > licenční smlouva

LICENČNÍ SMLOUVA

Po zakoupení informačního systému firmy DeCe COMPUTERS s.r.o. ("SOFTWARE") vyplňte registrační kartu, kterou jste obdrželi společně se softwarem a zašlete ji na naši adresu:

DeCe COMPUTERS s.r.o. ; Žerotínova 378; 405 01 Děčín III - Staré město

Po obdržení Vaší vyplněné registrační karty jste zavedeni do našeho systému obchodních partnerů a získáváte nárok na kompletní servis spojený s námi dodaným softwarem. Pokud tyto licenční podmínky nedodržíte, zaniká Vám nárok na bezplatný servis a stáváte se majiteli neautorizované kopie.

DŮLEŽITÉ - ČTĚTE POZORNĚ:

Pozorně si přečtěte všechna práva a omezení popsaná touto licenční smlouvou s koncovým uživatelem a ujistěte se, že jim správně rozumíte. Software je chráněn zákony na ochranu autorských práv a ustanoveními mezinárodních smluv o autorských právech, jakož i dalšími zákony a smlouvami na ochranu duševního vlastnictví.

1. UDĚLENÍ LICENCE

Na základě této smlouvy jsou vám udělena následující práva: Software. V jednom počítači, pracovní stanici, terminálu nebo jiném digitálním elektronickém zařízení ("POČÍTAČ") můžete instalovat, otevírat, zobrazovat, spouštět či jiným způsobem používat ("SPOUŠTĚT") jednu (1) kopii SOFTWARE. Hlavní uživatel počítače, ve kterém je SOFTWARE nainstalován, si může pro svou vlastní potřebu vytvořit druhou kopii na svém přenosném počítači. Uložení a provozování v síti. Kopii Softwarového produktu můžete rovněž uložit nebo nainstalovat do paměťového zařízení, jako je například síťový server, používaného výhradně pro účely spouštění Softwaru v dalších počítačích v rámci interní sítě. Pro každý počítač, v němž je SOFTWARE nainstalován nebo spouštěn z paměťového zařízení, musíte však získat a určit licenci na tento produkt. Licence na SOFTWARE neopravňuje ke sdílení a používání SOFTWARE současně v různých počítačích.

2. OMEZENÍ

Na všech kopiích SOFTWARE jste povinni uchovat veškeré autorské doložky. Omezení týkající se zpětné analýzy, dekompilace a převodu ze strojového kódu. Nejste oprávněni provádět zpětnou analýzu, dekompilaci nebo převod ze strojového kódu SOFTWARE, s výjimkou a pouze v rozsahu těch činností, které jsou povoleny příslušným zákonem rozhodného práva, které má přednost před tímto omezením. Pronájem: SOFTWARE nelze pronajímat, poskytovat na leasing ani půjčovat. Převod SOFTWARE: Veškerá svoje práva v rámci smlouvy jste oprávněni jednorázově trvale převést za předpokladu, že si neponecháte žádné kopie, převedete celý SOFTWARE (včetně všech součástí, médií a tištěných materiálů, všech inovovaných verzí softwaru, této smlouvy a případně Certifikátu pravosti), za převod softwaru neobdržíte žádnou platbu ani  jinou kompenzaci a nabyvatel souhlasí s podmínkami této smlouvy. Pokud se jedná o inovovanou verzi Softwarové části (tzv. upgrade), musí být součástí jakéhokoli převodu i všechny předchozí verze SOFTWARE. Nahrazení, úpravy a inovace SOFTWARE. Společnost DeCe COMPUTERS s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli nahradit, upravit nebo inovovat SOFTWARE tím, že vám nabídne nahrazující či upravenou verzi softwaru nebo jeho inovaci a za tuto nahrazující, upravenou nebo inovovanou verzi bude požadovat poplatek. Jakýkoli nahrazující nebo upravený softwarový kód nebo inovace softwaru, která je vám nabídnuta společností DeCe COMPUTERS s.r.o., musí být považována za součást softwaru a podléhá podmínkám této smlouvy (pokud tato smlouva nebude nahrazena další smlouvou doprovázející nahrazující, upravenou nebo inovovanou verzi softwaru). V případě, že vám společnost DeCe COMPUTERS s.r.o. nabídne nahrazující, upravenou nebo inovovanou verzi softwaru, (a) jste oprávněni pokračovat v používání softwaru pod podmínkou, že přijmete tuto nahrazující, upravenou nebo inovovanou verzi a podmínky jakékoli doprovázející smlouvy a (b) v případě nahrazujícího nebo upraveného softwaru přestanete používat všechny dřívější verze.

3. UKONČENÍ SMLOUVY

Pokud nesplníte podmínky této smlouvy, může ji společnost DeCe COMPUTERS s.r.o. bez omezení dalších práv ukončit. Společnost DeCe COMPUTERS s.r.o. může tuto smlouvu ukončit tím, že vám nabídne nahrazující smlouvu na SOFTWARE nebo jakoukoli nahrazující, upravenou nebo inovovanou verzi a podmíní pokračování používání softwaru nebo nahrazující, upravené či inovované verze tím, že přijmete tuto nahrazující smlouvu. Společnost DeCe COMPUTERS s.r.o. může navíc trvání smlouvy ukončit tím, že vám oznámí, že pokračování používání softwaru je zakázáno. V případě, že společnost DeCe COMPUTERS s.r.o. trvání této smlouvy ukončí, musíte SOFTWARE okamžitě přestat používat a zničit všechny jeho kopie a jeho součásti.

4. AUTORSKÁ PRÁVA

Veškerá vlastnická a autorská práva týkající se SOFTWARE (včetně, ale bez omezení na jakákoli zobrazení, fotografie, animace, obrazové záznamy, zvukové a hudební záznamy, text a aplety, jež jsou součástí SOFTWARE), doprovodné tištěné materiály a jakékoli kopie Softwaru, jsou majetkem společnosti DeCe COMPUTERS s.r.o. nebo jejích dodavatelů. Veškeré duševní vlastnictví obsažené v SOFTWARE je majetkem vlastníka obsahu a může být chráněno příslušnými zákony na ochranu autorských práv a zákony na ochranu duševního vlastnictví. Tato smlouva neposkytuje žádná práva na používání takového obsahu. Jestliže tento SOFTWARE obsahuje dokumentaci, která je poskytována pouze v elektronické podobě, smíte vytisknout jednu kopii této elektronické dokumentace. Tištěné materiály dodávané se SOFTWARE není povoleno kopírovat.

5. ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK

SPOLEČNOST DeCe COMPUTERS s.r.o. A JEJÍ DODAVATELÉ VÁM POSKYTUJÍ SOFTWARE TAK, JAK JE, A SE VŠEMI CHYBAMI. SPOLEČNOST DeCe COMPUTERS s.r.o. A JEJÍ DODAVATELÉ SE TÍMTO ZŘÍKAJÍ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK, AŤ VÝSLOVNÝCH, IMPLICITNÍCH NEBO ZÁKONEM STANOVENÝCH, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, VEŠKERÝCH ZÁRUK A PODMÍNEK (POKUD EXISTUJÍ) VZTAHUJÍCÍCH SE K OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NEPŘÍTOMNOSTI VIRŮ, ZANEDBÁNÍ NEBO NEDOSTATEČNÉHO ÚSILÍ PRACOVNÍKŮ. NEPLATÍ ROVNĚŽ ŽÁDNÁ ZÁRUKA ANI PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE VLASTNICKÝCH PRÁV, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ A NEPORUŠENÍ SMLOUVY. VEŠKERÁ RIZIKA VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ SOFTWARU NEBO JEHO PROVOZU SPOČÍVAJÍ NA VÁS.

6. VYLOUČENÍ VEŠKERÝCH ŠKOD

V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM NENESE SPOLEČNOST DeCe COMPUTERS s.r.o. ANI JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, TRESTNÍ NEBO JINÉ ŠKODY, AŤ JSOU JAKÉKOLI (VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ ODŠKODNĚNÍ ZA UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ, POŠKOZENÍ MAJETKU, ZTRÁTY ZISKU Z PODNIKÁNÍ, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY INFORMACÍ O PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY SOUKROMÍ, NEMOŽNOST SPLNIT POVINNOST I PŘI DOBRÉ VŮLI NEBO DOSTATEČNÉ PÉČI, ZANEDBÁNÍ NEBO JAKÉKOLI FINANČNÍ ČI JAKÉKOLI DALŠÍ ZTRÁTY), VZNIKLÉ NEBO JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM SE VZTAHUJÍCÍ K POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽITÍ SOFTWARU, AŤ JIŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, NEDBALOSTI, ZANEDBÁNÍ, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO Z JINÝCH DŮVODŮ, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA SPOLEČNOST DeCe COMPUTERS s.r.o. NEBO JEJÍ DODAVATELÉ NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY UPOZORNĚNI. VYLOUČENÍ ŠKOD PLATÍ I V PŘÍPADĚ, ŽE JAKÁKOLI NÁPRAVA NENAPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL.