TeamViewer

Kontaktujte nás:  |  +420 412 583 600  |  dece@dece.cz

Agendy - Dlouhodobý majetek

Agenda Dlouhodobého majetku (DM)

slouží především k vedení přehledu o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku a k jeho účetnímu a daňovému odepisování. Dále umožňuje vést přehled o drobném hmotném a nehmotném majetku se 100% odpisem v době aktivace i o evidenčně vedeném majetku. K majetku je možno přiřadit středisko a umístění, na kterém se nachází. Dle pořízených údajů agenda poskytuje řadu sestav pro rychlou orientaci v majetku s možností zobrazení na obrazovce nebo přímého tisku.
dělení DM
nastavení DM
pořízení DM
dělení DM
nastavení DM
pořízení DM
     
technické zhodn. evidence
technické zhodn.
tisk karet
technické zhodnocení evidence
technické zhodnocení
tisk karet

Převod do účetnictví

Data z agendy dlouhodobého majetku jsou k dispozici agendě ÚČETNICTVÍ. Na rozdíl od ostatních agend, musí být nastaven příslušný parametr v konfiguraci DM (parametr "Vytváření účetního deníku" na 'A'). Pouze v tomto případě bude vytvářen příslušný účetní deník ("FUmmINM") v agendě ÜČETNICTVÍ. Účetní deník se vytváří při tvorbě Měsíční sestavy DM (v tomto okamžiku předá agenda DM sama data agendě ÚČETNICTVÍ).
Tento postup je uplatněn z důvodu možnosti používat DM samostatně. Pokud totiž příslušný parametr nastaven na volbu 'N', účetní deník se nevytváří a agenda DM je používána vlastně pouze jako evidenční agenda o DM.

Pořízení a opravy DM

Tato volba umožňuje zařadit, vyřadit či pozastavit odpisy majetku. V rámci pořízení majetku je možno tisknout protokoly o zařazení a vyřazení DM. K tomu slouží patřičné volby na položce zadej.

Tisk (prohlížení) karet DM

Karty DM Vám umožní přesný přehled o daném majetku a průběhu jeho odepisování, včetně plánu budoucích odpisů. Karty DM jsou určeny pro majetek, který se již odepisuje. Na nově zařazený majetek použijte Kartu odpisový plán.

Tisk (prohlížení) karet DM - odpisový plán

Tato karta je určená pro nově zařazený majetek. Po zařazení majetku se zpravidla vytvoří karta odpisový plán, kde se vygeneruje předpokládaný plán odpisů. Dále se již používají karty DM. Karty DM se mohou lišit od karty odpisový plán. Oproti plánu se v průběhu odepisování může vyskytnout například technické zhodnocení nebo pozastavení odpisů.

Pomocná Evidence technického zhodnocení DM

Jedná se o pomocnou evidenci pro Technické zhodnocení. V případě, že je na DM provedeno technické zhodnocení ve smyslu §33, odstavec 1, zákona o dani z příjmů, do stanovené hranice se tyto položky dávají přímo do spotřeby. Po překročení této hranice v součtu za rok je nutné účtovat a provést technické zhodnocení DM. Ke sledování takovýchto zhodnocení položek slouží tato evidence.
Přehledové sestavy této evidence lze získat pomocí voleb 'P', 'T' v položce "Zadejte" ve formuláři. Tisk 'T' umožní vybrat do sestavy pro zadaný rok pouze ty DM, jejichž "zhodnocení" překročilo zadanou částku. Tato sestava může tedy sloužit jako podklad pro zúčtování technického zhodnocení.
Vyřazení z této evidence se provádí v pořízení volbou 'D' - po větách, nebo 'C' - pro zadané inv. číslo a případně dle nastavení příslušného parametru s tiskem protokolu o vyřazení. Tento protokol může být opět podkladem pro zaúčtování technického zhodnocení DM.

Pořízení technického zhodnocení

V tomto formuláři se pořízuje technické zhodnocení DM. Jedná se o "ostré" pořízení tech. zhodnocení (ne pouze evidence).

Historie odpisů

Systém automaticky uchovává historii provedených odpisů. Pokud ale zadáváte DM v průběhu odepisování, případnou historii odpisů můžete pořídit v tomto formuláři. Pokud nebude historie odepisování zde uvedena, nebude se u daného majetku tisknout historie odpisů v kartě DM.

Dělení souboru majetku

Tato volba umí rozdělit majetek na více celků v průběhu odepisování.
Příklad:
Vlastníte budovu, kterou pravidelně odepisujete jako celek. Nastane situace, kdy ji chcete prodat po bytových jednotkách. Jednoduchou volbou, kde zadáte nová čísla DM a podíly z celku, vám systém rozdělí budovu na daný počet jednotek i s celou historií odepisování (včetně technického zhodnocení). Součet jednotek dělá celek, který se po úspěšném rozdělení vyřadí pohybem 99 (vyřazení jiné).

Tisk minulých nebo budoucích odpisů

Vytiskne historii již provedených odpisů.
Vytiskne pravděpodobný plán (pokračování) budoucích odpisů.

Účetní odpisy = daňové odpisy

Účetní odpisy budou v části "plán budoucích odpisů" vypočteny podle způsobu výpočtů (vzorců) daňových odpisů. To znamená: pro účetní odpisy budou použity stejné vzorce jako pro výpočet odpisů daňových, do kterých budou dosazeny hodnoty účetních odpisů. (zůstatková cena, účetní atd.)

Zahájení práce v agendě

Při zprovoznění systému je potřeba pořídit potřebné parametry DM a stávající stav dlouhodobého majetku. Po kontrole stavu DM (pomocí sestav) provést nulté měsíční zpracování DM. Toto zpracování nikdy nevytváří účetní deník a slouží pouze k načtení počátečního stavu (lze provést pouze jednou!). Tím je systém připraven k běžnému provozu.