TeamViewer

Kontaktujte nás:  |  +420 412 583 600  |  dece@dece.cz

Agendy - fakturace

Popis agendy programu na podvojné účetnictví

ceník položek

číselník textů

zadání dalších účtů
ceník položek číselník textů zadání dalších účtů

nastavení fakturace

faktury hlavička

faktury položky

nastavení fakturace faktury hlavička faktury položky

Agenda Fakturace

se využívá k vystavování tuzemských nebo zahraničních faktur v případě, že je třeba vystavenou fakturu zaslat zákazníkovi. Pokud je třeba vystavenou fakturu jen zaúčtovat, používá se deník vystavených faktur přímo v účetnictví, kde se příslušná faktura rozúčtuje. Faktury vystavené v agendě Fakturace již není třeba znovu pořizovat v do deníků vystavených faktur.

Vystavování faktur se děje ve dvou po sobě následujících krocích.

Hlavička faktury

- většinu údajů je možné doplnit z číselníků nebo nastavení fakturace

 • údaje o odběrateli - lze zadat fakturační adresu i místo určení, jako samostatnou adresu.
 • číselná řada - umožňuje oddělit faktury dle vlastních požadavků. Navíc dle nastavení číselné řady program rozlišuje mezi normální, zálohovou nebo proforma fakturou.
 • způsob platby - namátkou jen několik způsobů platby (Převodním příkazem, Hotově, Inkasním příkazem, Složenkou, Na dobírku, Směnkou atd.).
 • typ faktury - kromě běžné faktury lze vystavit např. Dobropis, Vrubopis, Opravná §43 atd.
 • datumy - po vyplnění datumu vystavení se automaticky vyplní datum splatnosti dle nastavení u konkrétního odběratele. Datum splatnosti se dá samozřejmě následně změnit.
 • další položky - mají spíše informativní charakter. Např. způsob dopravy, zakázka, Číslo objednávky, Číslo hospodářské smlouvy atd.

Položky faktury

 • typ položky - rozhoduje o chování právě zadávaného řádku položky. Položky můžou být normální, textové, přirážkové nebo mohou sloužit jako mezisoučet. U normální položky je možnost vybírat z ceníků, v kterých je položky vyplněna.

 1. materiálový ceník - spolupracuje agenda fakturace s agendou MTZ a dojde k odepsání materiálové položky z ceníku MTZ.
 2. číselník položek - jedná se o číselník fakturace umožňující snadné zadávání opakujících se položen bez návaznosti na příjem nebo výdej zboží.
 3. ostatní položky - v případě, že se nevyplní žádný ceník je možné zadávat jednorázovou položku, bez návaznosti na jakýkoli ceník.
 • u položky lze zadat nebo změnit název, účet, středisko, měrnou jednotku, daň, množství i cenu za MJ.
 • textová položka - umožňuje zadat text do těla faktury. Přednastavené texty je možné doplnit jednoduše přes funkční klávesy F1 – F9.
 • přirážková položka - umožňuje zadat přirážku za konkrétní položky na faktuře.
 • mezisoučtová položka - provede mezi součet za zadané předchozí položky, mezisoučet se zobrazí v těle faktury. Mezisoučtových položek je možné mít na jedné faktuře i více.
 • závěrečný text - tento text bude zobrazen na konci faktury za položkami a součty. Využívá se pro různá sdělení zákazníkovi, např. podmínky záruky atd. Text lze opět doplnit z číselníku textů.

Cizojazyčné faktury

faktury vystavené ve speciální fakturaci je možné tisknout i v cizích jazycích (jen u laserové faktury). Standardně jsou dodávány slovníky anglický, německý a slovenský. Po domluvě je možné dodat slovníky i v jiných jazycích.

Kopie faktur

při pořizování faktur je možné využít funkci kopie faktur, která usnadní pořízení opakující se faktury.

Výpočet DPH

výpočet DPH umí fakturace provádět odspoda i ze shora. Dokonce lze pro konkrétní typy dokladů před nastavit způsob výpočtu i manuálně.

Zahraniční faktury

při pořízení zahraničních faktur je možnost využívat provázání na kursovní lístek.

Tisk faktur

faktury lze tisknout opakovaně, i hromadně. Lze využít i funkci tisku nevytištěných faktur, nejprve faktury pořídím a dodatečně je hromadně vytisknu.

Import faktur

faktury pořízené na odloučeném pracovišti fakturace, lze importovat z přenosného média, a sloučit tak data dvou pořizovacích míst v jedno.

Další

faktury lze stornovovat, vytisknout na obrazovku nebo provést kontrolu na DPH.

Vytištěná faktura

tisk faktur může probíhat ve dvou režimech. V běžném režimu se vytiskne faktura v zjednodušené podobě, kterou je schopna zvládnout i jehličková tiskárna. V režimu tzv. Laserové faktury se vytiskne reprezentativní faktura, umožňující např. i tisk vlastního loga.